32.earlydaybutton.gif
33.midlifebutton.gif
34.newballsbutton.gif
35.presentdaybutton.gif
31.cartoonist.gif
newcartoonchappy.gif
futurebutton.gif
colorbutton.gif
graphicsbutton.gif